Algemene voorwaarden

Inhoud:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Huisstijl / ondernemer

Artikel 3 - Relevantie

Artikel 4 - Aanbieding

Artikel 5 - Overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Herroepingskosten

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - Prijsstelling

Artikel 10 - Conformiteit en garanties

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12- Duur transacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betalingen

Artikel 14 - Klachten

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende en afwijkende bepalingen

Artikel 17 - Algemene voorwaarden / voorwaarden achteraf betalen

 
Artikel 1 - Definities

In deze Voorwaarden / Voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

Dag: kalenderdag

Een duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en diensten waarvan de leveringsplicht en de koop over een bepaalde periode zijn gespreid.

Duurzame drager: elk instrument dat de ontvanger of de ondernemer in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een manier die toegankelijk is voor toekomstig gebruik gedurende een periode die past bij het doel van de informatie en dat een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Ondernemer: de natuurlijke persoon of onderneming die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst gebaseerd op een door de onderneming georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en diensten, waaronder het sluiten van een overeenkomst met gebruikmaking van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2- Huisstijl / ondernemer 

Reinigt virus; Klokkenslag 257, 7811 HW Emmen; Telefoonnummer: 085 - 06 02 007 E-mail: info@reinigtvirus.nl 

Uitgevoerd door T4MS
KvK-nummer: 78622816  
Btw-identificatienummer: 86147396B01 

Artikel 3- Relevantie 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden / voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden / voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en op verzoek van de consument zullen deze algemene voorwaarden / voorwaarden zo spoedig mogelijk aan de consument worden toegezonden. mogelijk zonder extra kosten. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, in afwijking van het vorige artikel en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kan de tekst van de algemene voorwaarden / voorwaarden elektronisch aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze tekst op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen. op een duurzame drager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de consument de algemene voorwaarden (en) elektronisch kan vinden en dat deze voorwaarden / bedingen op verzoek van de consument zonder meerkosten elektronisch of anderszins aan de consument worden toegezonden. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden / voorwaarden ook specifieke product- en servicevoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde artikel van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich bij tegenstrijdige voorwaarden / bedingen beroepen op de relevante voorwaarden / voorwaarden die het meest gunstig zijn voor de consument.

Artikel 4 - Aanbieding 
Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of andere specificaties heeft, wordt dit nadrukkelijk vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van de producten / diensten door de consument mogelijk te maken. De door de ondernemer gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en diensten. Kennelijke vergissingen en fouten binden de ondernemer niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten aan het aanbod zijn verbonden wanneer het door de consument wordt aanvaard. Dit betreft in het bijzonder: prijs inclusief belastingen eventuele bezorgkosten de wijze waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en de benodigde handtekeningen of u het herroepingsrecht wilt toepassen de wijze van betaling, levering en uitvoering van het contract de termijn voor aanvaarding van het aanbod of de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten voor het gebruik van de technologie voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grond dan het reguliere tarief voor communicatie of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd en zo ja, hoe deze voor de consument te raadplegen is de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst de door hem op grond van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en zonodig herstellen alle andere talen, waaronder Nederlands, voor de overeenkomst de gedragscodes waaraan de ondernemer is onderworpen en de wijze waarop de consument de gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand bij een duur transactie.

Artikel 5 - De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en aan de voorwaarden voldoet. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer direct langs elektronische weg dat hij de aanvaarding van het aanbod heeft ontvangen. Zolang de ondernemer de aanvaarding niet heeft bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer de nodige beveiligingsmaatregelen in acht nemen. De ondernemer kan binnen wettelijk kader aangeven of controleren of de consument aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede alle belangrijke feiten en factoren die nodig zijn voor het sluiten van een deugdelijke overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, dan is hij gerechtigd om te motiveren en een bestelling / aanvraag te weigeren of kan hij bijzondere voorwaarden verbinden aan de uitvoering van het aanbod. De ondernemer zal bij de producten of diensten de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat de consument de gegevens op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager, meesturen: Het adres van het bedrijf waar de consument met klachten terecht kan De voorwaarden en de wijze waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht en een duidelijke indicatie met betrekking tot de uitsluiting van het herroepingsrecht. Informatie over garanties en services na verkoop Artikel 4 lid 3 tenzij de ondernemer deze gegevens reeds heeft toegezonden voor uitvoering van de overeenkomst. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van één jaar of langer of van onbepaalde duur is. In het geval van een lengtetransactie is het vorige lid e. is alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht 
Levering van producten: Bij aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen of een vooraf aangewezen en door de consument aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover het nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij toch gebruik wil maken van het herroepingsrecht zal hij het product met alle toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de verstrekte redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer. Levering van diensten: Na levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende tenminste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Om van het herroepingsrecht gebruik te maken, dient de consument zich te houden aan de redelijke en duidelijke instructies die de ondernemer bij het aanbod of uiteindelijk bij het leveren van de dienst heeft gegeven. 

Artikel 7 - Herroepingskosten 
Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, hoeft hij maximaal de kosten van het terugzenden van het product te betalen. Indien de consument betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping of na retourzending, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht  
De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst duidelijk heeft aangegeven. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor de volgende producten: 
• Die door de ondernemer tot stand worden gebracht volgens specificaties van de consument. 
• Dat ze duidelijk persoonlijk van aard zijn. 
• Die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd Dat kan snel bederven of verouderen Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft. 
• Individuele kranten en tijdschriften Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor de volgende diensten: Betreft logies, vervoer, restaurants of vrijetijdsbesteding op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode. Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken. Betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - Prijsstelling 
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten en diensten met variabele prijzen aanbieden, indien deze prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat genoemde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst alleen als de ondernemer dit bedongen heeft en: Deze zijn het resultaat van wettelijke voorschriften of bepalingen; of De consument heeft de bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen vanaf de dag dat de prijsverhoging ingaat. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij duidelijk anders gecommuniceerd.

Artikel 10 - Conformiteit en garanties 
De ondernemer zorgt ervoor dat de producten en diensten beantwoorden aan de overeenkomst, zorgt voor de in het aanbod vermelde specificaties, zorgt voor redelijke eisen, deugdelijkheid en / of bruikbaarheid en zorgt op de datum van oprichting voor de bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst jegens de ondernemer kan doen gelden. 

Artikel 11 - Levering en uitvoering 
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen voor diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een ​​vervangend artikel beschikbaar te stellen. In ieder geval voor de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden vermeld dat een vervangend artikel zal worden geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending komen voor rekening van de ondernemer. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Als u een beschadigd product ontvangt, dient u dit binnen drie dagen per e-mail te melden. U kunt deze e-mail sturen naar: info@reinigtvirus.nl

Artikel 12- Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Beëindigen 
De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (inclusief elektriciteit) en diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (inclusief elektriciteit) of dienstverlening tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van de daarvoor geldende opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De consument kan bij de overeenkomsten in het vorige lid: te allen tijde opzeggen zonder beperkingen om op een bepaald tijdstip of gedurende een bepaalde periode op te zeggen opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. Uitbreiding Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dagbladen, weekbladen en tijdschriften, automatisch worden verlengd voor een bepaalde duur van drie maanden. Als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlengingsperiode kan opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten en diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde opzegt met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden indien de overeenkomst strekt tot het geregeld afleveren van dag-, week- en weekbladen, doch minder dan één keer per maand. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-, week- en weekbladen en tijdschriften (proef- en kennismakingsabonnement), wordt niet automatisch verlengd en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. Looptijd Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betalingen 
Tenzij anders overeengekomen, dienen de verschuldigde bedragen door de consument te zijn voldaan binnen 7 dagen na het aangaan van de bedenktijd als bedoeld in artikel 6 lid 1. Bij een overeenkomst van dienstverlening gaat de bedenktijd in nadat de consument deze heeft ontvangen. de bevestiging van de overeenkomst. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst (en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. De consument heeft de plicht om onjuistheden in de betaalgegevens aan de ondernemer te melden. Bij in gebreke blijven van de consument heeft de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de redelijke kosten die vooraf aan de consument bekend zijn gemaakt in rekening te brengen. 

Artikel 14 - Klachten 
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenregeling. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd heeft, geeft de ondernemer binnen 14 dagen een bevestiging en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord zal ontvangen. Als een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

Artikel 15 - Geschillen 
Op overeenkomsten tussen ondernemer en consument waarop deze algemene voorwaarden / voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende en afwijkende bepalingen 
Aanvullende of afwijkende bepalingen ten opzichte van de algemene voorwaarden / voorwaarden mogen de consument niet schaden en dienen zodanig schriftelijk te worden vastgelegd dat de consument deze op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame drager. Denk hierbij aan een offerte of factuur met indien gevraagd aangeleverde werkwijze of beknopte samenvatting van de te verrichten activiteiten m.b.t. inbouw.
nl_NLDutch